συμμετοχή

1η Συνεταιριστική Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή

Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου κοινωνικής καταγωγής, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας

Η συμμετοχή σε ένα συνεταιρισμό αποτελεί ελεύθερη επιλογή των προσώπων που είναι μέλη του

Δεν υπάρχουν αυθαίρετοι περιορισμοί και διακρίσεις σε όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη. Οι μόνοι περιορισμοί προκύπτουν από τον σκοπό του συνεταιρισμού.

Ανάλογα με τον σκοπό και τους στόχους των μελών καθορίζεται και ο αριθμός τους. Π.χ. καταναλωτικοί: ανοικτοί σε όλους, εργαζομένων :σε περιορισμένο αριθμό ανάλογα τον κύκλο εργασιών

Περισσότερα

Ερμηνευτικές Οδηγίες για την 1η Συνεταιριστική αρχή από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)