ισότητα

2η Συνεταιριστική Αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη

Οι Συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις ελεγχόμενες από τα μέλη τους τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη αποφάσεων. Τα μέλη που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι απέναντι στα υπόλοιπα μέλη. Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα (κάθε μέλος μια ψήφος)

Τα μέλη είναι καλό να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στις διοικητικές και παραγωγικές διαδικασίες του συνεταιρισμού.

Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνονται όλα τα μέλη να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι Συνεταιρισμοί προκειμένου να επικοινωνούν με διάφορες αρχές, προμηθευτές, πελάτες, άλλους συνεταιρισμούς, κοινότητα θα πρέπει να ορίσουν μια διοικούσα επιτροπή.

Τα μέλη αυτής της επιτροπής είναι αιρετά και πρέπει να ενημερώνουν διαρκώς τα υπόλοιπα μέλη καθώς και να ζητούν τις απόψεις τους όποτε θεωρούν ότι μια απόφαση θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον συνεταιρισμό.

Κάθε μέλος έχει μια ψήφο ανεξάρτητα από την συμμετοχή του στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού.

Περισσότερα

Ερμηνευτικές Οδηγίες για την 2η Συνεταιριστική αρχή από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)