Δήλωση συμμετοχής Καλές πρακτικές εκδόσεις-ενημέρωση