διαφάνεια

5η Συνεταιριστική Αρχή: Εκπαίδευση κατάρτιση και πληροφόρηση

Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τα διευθυντικά στελέχη και τους εργαζόμενους ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Πληροφορούν το ευρύ κοινό ιδιαίτερα τους νέους και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας

Τα μέλη των συν/σμων πρέπει να παρακολουθούν τις συνεχείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην αγορά και το ευρύτερο συνεταιριστικό κίνημα ώστε να προσαρμόζονται εγκαίρως στα νέα δεδομένα και να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους.

Η ενημέρωση κυρίως προς τους νέους έχει τον ρόλο της δημιουργίας δεξαμενών νέων συνεταιριστών ώστε να επιτυγχάνεται η μακροημέρευση του συνεταιριστικού κινήματος. Όσον αφορά την κοινή γνώμη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να κάνουμε το συνεταιρισμό μας ένα παράδειγμα οργάνωσης προκειμένου ν αναστραφεί το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με τους συνεταιρισμούς

Εκπαίδευση για την κατανόηση των εννοιών συνεταιρισμός και συνεταιριστικών αρχών ώστε να δημιουργηθεί η γνώση για την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα. και να γίνει ευρέως κατανοητό το πόσο σημαντικό είναι για την κοινότητα και την κοινωνία η ύπαρξη υγιών και βιώσιμων συνεταιρισμών.

Κατάρτιση για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων για την διακυβέρνηση του συνεταιρισμού και την ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων

Πληροφόρηση προς τα μέλη σχετικά με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού που θα ενισχύσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατά συνέπεια την σωστή δημοκρατική λειτουργία του

Περισσότερα

Ερμηνευτικές Οδηγίες για την 5η Συνεταιριστική αρχή από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)