αυτονομία

4η Συνεταιριστική Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία

Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτο-βοήθειας ελεγχόμενες από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ αυτό ελεύθεροι, ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη και διατηρούν την συν/κη αυτονομία τους

Τα μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ανεξάρτητη λειτουργία και τον πλήρη έλεγχο του συνεταιρισμού.

Η άντληση κεφαλαίου αναφέρεται σε συμφωνίες χρηματοδότησης με κυβερνήσεις, οργανισμούς, εξωτερικές πηγές κεφαλαίου. Οι συμφωνίες αυτές εμπεριέχουν τον κίνδυνο να χάσει ο συνεταιρισμός την αυτονομία λήψης αποφάσεων από τα μέλη του.

Περισσότερα

Ερμηνευτικές Οδηγίες για την 4η Συνεταιριστική αρχή από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)